Zápis do 1. ročníku ZŠ

Termín zápisu ve školním roce 2018/2019

čtvrtek 11. 4. 2019 14:00 - 18:00

pátek 12. 4. 2019 14:00 - 18:00

Povinná školní docházka

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Rodiče (zákonný zástupce) k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce (doporučujeme druhý den zápisu).
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět