KREJČÍ LENKA, Mgr.
Fotografie KVALIFIKACE PSYCHOLOŽKA
NA ZŠ ŠTĚPÁNOV od roku 2017
PŮSOBIŠTĚ PRACOVNA ŠPP
budova 2. st. ZŠ, přízemí, dveře č. 111
KONTAKT +420 774 949 020
587 571 044 klapka 114
krejci@zsstepanov.cz       e-mail
KONZULTACE pondělí    8.00 až 15.00
                 13.00 až 15.00 konzultace
úterý        8.00 až 13.30
čtvrtek     8.00 až 13.30
Doporučuji si konzultaci domluvit předem mob. +420 774 949 020, tel. 587 571 044 kl. 114,
e-mail: krejci@zsstepanov.cz
.

JAK POMÁHÁ PSYCHOLOŽKA ŠKOLY
ŽÁKŮM
 • konzultuje se žáky s rizikovým chováním, s výukovými a výchovnými problémy
 • poskytuje poradenství žákům s osobními problémy
 • koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. žáci se specifickými poruchami učení, žáci s poruchami chování)
 • konzultuje při problémech s učením
 • pracuje se žáky na vytvoření adekvátního učebního stylu a osvojení si zásad efektivního učení
 • spolupodílí se v oblasti profesní orientace u žáků 9. ročníků
 • spolupodílí se na primární prevenci sociálně patologických jevů
 • pomáhá žákům v krizových situacích

TŘÍDĚ
 • zjišťuje sociální klima ve třídách
 • podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole
 • zajišťuje intervenci v komunikačně náročných situacích v třídních kolektivech
 • spolupodílí se na preventivních programech
RODIČŮM
 • konzultuje s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi
 • pomáhá rodičům správně řešit školní přípravu jejich dětí
 • spolupodílí se na rozhodování o odkladu povinné školní docházky
PEDAGOGŮM
 • pomáhá pedagogům při péči o žáky s poruchami učení a chování
 • řešení krizových situací
 • spolupracuje s učiteli při práci s třídními kolektivy
 • spolupracuje při řešení sociálně patologických jevů
OSTATNÍ
 • spolupracuje s ostatními institucemi (PPP, SPC)
Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholožka školy je vázána povinností mlčenlivosti a Etickým kodexem práce školních psychologů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Generální souhlas rodičů s činností psychologa školy je ke stažení ZDE.

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět