VACKOVÁ KAROLÍNA, Mgr.
Fotografie KVALIFIKACE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA
kontaktní osoba pro ŠPP
NA ZŠ ŠTĚPÁNOV od roku 2015
PŮSOBIŠTĚ PRACOVNA ŠPP
budova 2. st. ZŠ, přízemí, dveře č. 111
KONTAKT +420 777 363 632
587 571 044 klapka 114
vackova@zsstepanov.cz       e-mail
KONZULTACE pondělí    7.15 až 15.00
                 13.00 až 15.00 konzultace
út - pá      7.15 až 14.00
Doporučuji si konzultaci domluvit předem mob. +420 777 363 632, tel. 587 571 044 kl. 114,
e-mail: vackova@zsstepanov.cz
.

JAK POMÁHÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA
  • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, provádí základní diagnostiku vzdělávacích, výukových a výchovných problémů žáka
  • poskytuje odbornou pomoc a podporu žákům v rámci prevence školní neúspěšnosti a školního selhávání
  • zajišťuje individuální či skupinovou práci žákům zařazených do reedukace (využívá speciálně-pedagogických metod práce zaměřených na rozvoj narušených funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání nebo percepčně motorických funkcí)
  • úzce spolupracuje s třídními učiteli žáků, psychologem ŠPP, výchovným poradcem a dalšími návaznými institucemi (SPC, PPP …)
  • poskytuje metodickou podporu učitelům při zajišťování podpůrných opatření
  • zajišťuje metodickou pomoc pedagogům integrovaných dětí a asistentům pedagoga
  • podílí se na vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání žáků
  • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • ve spolupráci s pedagogy, výchovným poradcem, školním psychologem sleduje a napomáhá vyhodnocovat účinnost aplikovaných podpůrných opatření, navrhuje další metody a formy práce se žáky
  • poskytuje konzultace zákonnému zástupci v rámci studijních a výchovných problémů žáka

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět